Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu
Thị trấn Đak Mil
Huyện Đắk Mil
Cấp học Tiểu học
Thời gian công nhận gần nhất 06/01/2017
QĐ công nhận có hiệu lực đến 06/01/2022
Công nhận lại năm 2017
Công nhận mới năm
Mức độ đạt chuẩn MĐI
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)