THPT Đắk Mil

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường THPT Đắk Mil
Huyện Đắk Mil
Cấp học Trung học phổ thông
Thời gian công nhận gần nhất 15/05/2015
QĐ công nhận có hiệu lực đến 15/05/2020
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm 2015
Mức độ đạt chuẩn
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
678/QĐ-UBND