THCS Lê Quý Đôn

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường THCS Lê Quý Đôn
Huyện Đắk Mil
Cấp học Trung học cơ sở
Thời gian công nhận gần nhất 11/11/2014
QĐ công nhận có hiệu lực đến 11/11/2019
Công nhận lại năm 2014
Công nhận mới năm 2009
Mức độ đạt chuẩn
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
1731/QĐ-UBND