THCS Nguyễn Tất Thành

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường THCS Nguyễn Tất Thành
Huyện Đắk Mil
Cấp học Trung học cơ sở
Thời gian công nhận gần nhất 30/06/2015
QĐ công nhận có hiệu lực đến 30/06/2020
Công nhận lại năm 2015
Công nhận mới năm 2010
Mức độ đạt chuẩn
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
946/QĐ-UBND