STT Tên trường Huyện Thời gian
công nhận gần nhất
QĐ công nhận
có hiệu lực đến
Công nhận lại năm Công nhận mới năm Mực độ đạt chuẩn Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
1 THCS Chu Văn An Kiến Thành Cư Jút 15/11/2018 30/11/2018 2017 2019 MĐ1 QH
2 MG Eapô Eapô Cư Jút 11/11/2017 11/11/2022 MĐ1 51/QĐ-UBND