Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
Thị trấn Đak Mil
Huyện Đắk Mil
Cấp học Tiểu học
Thời gian công nhận gần nhất 28/02/2013
QĐ công nhận có hiệu lực đến 28/02/2018
Công nhận lại năm 2017
Công nhận mới năm
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)