Tiểu học Lý Tự Trọng

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường Tiểu học Lý Tự Trọng
Đức Minh
Huyện Đắk Mil
Cấp học Tiểu học
Thời gian công nhận gần nhất 20/01/2015
QĐ công nhận có hiệu lực đến 20/01/2020
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm
Mức độ đạt chuẩn MĐI
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)