THCS Nguyễn Chí Thanh

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường THCS Nguyễn Chí Thanh
Huyện Đắk Mil
Cấp học Trung học cơ sở
Thời gian công nhận gần nhất 03/10/2017
QĐ công nhận có hiệu lực đến 03/10/2022
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm 2006
Mức độ đạt chuẩn
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
1593/QĐ-UBND