Tiểu học Nguyễn Văn Bé

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường Tiểu học Nguyễn Văn Bé
Đức Xuyên
Huyện Krông Nô
Cấp học Tiểu học
Thời gian công nhận gần nhất 06/11/2016
QĐ công nhận có hiệu lực đến 06/11/2021
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)