MN Hoa Mai

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường MN Hoa Mai
Đắk Sô
Huyện Krông Nô
Cấp học Mầm non
Thời gian công nhận gần nhất 22/12/2016
QĐ công nhận có hiệu lực đến 22/12/2021
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
2369/QĐ-UBND