THCS Đắk Sôr

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường THCS Đắk Sôr
Huyện Krông Nô
Cấp học Trung học cơ sở
Thời gian công nhận gần nhất 12/08/2016
QĐ công nhận có hiệu lực đến 12/08/2021
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm 2016
Mức độ đạt chuẩn
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
1380/QĐ-UBND