THCS Đắk Nang

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường THCS Đắk Nang
Huyện Krông Nô
Cấp học Trung học cơ sở
Thời gian công nhận gần nhất 30/10/2015
QĐ công nhận có hiệu lực đến 30/10/2020
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm 2015
Mức độ đạt chuẩn
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
1741/QĐ-UBND