THPT Krông Nô

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường THPT Krông Nô
Huyện Krông Nô
Cấp học Trung học phổ thông
Thời gian công nhận gần nhất 11/11/2014
QĐ công nhận có hiệu lực đến 11/11/2019
Công nhận lại năm 2014
Công nhận mới năm 2009
Mức độ đạt chuẩn
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
1730/QĐ-UBND