Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
Nghĩa Tân
Huyện Gia Nghĩa
Cấp học Tiểu học
Thời gian công nhận gần nhất 06/05/2017
QĐ công nhận có hiệu lực đến 06/05/2022
Công nhận lại năm 2017
Công nhận mới năm
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)