THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Huyện Gia Nghĩa
Cấp học Trung học cơ sở
Thời gian công nhận gần nhất 24/02/2017
QĐ công nhận có hiệu lực đến 20/02/2022
Công nhận lại năm 2022
Công nhận mới năm 2011
Mức độ đạt chuẩn
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
303/QĐ-UBND