THCS Trần Phú

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường THCS Trần Phú
Huyện Gia Nghĩa
Cấp học Trung học cơ sở
Thời gian công nhận gần nhất 01/07/2014
QĐ công nhận có hiệu lực đến 01/07/2019
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm 2014
Mức độ đạt chuẩn
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
940/QĐ-UBND