THPT DTNT N’ Trang Lơng

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường THPT DTNT N’ Trang Lơng
Huyện Gia Nghĩa
Cấp học Trung học phổ thông
Thời gian công nhận gần nhất 30/10/2016
QĐ công nhận có hiệu lực đến 30/10/2021
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm 2016
Mức độ đạt chuẩn
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
1793/QĐ-UBND