THCS Nâm N’Đir

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường THCS Nâm N’Đir
Huyện Krông Nô
Cấp học Trung học cơ sở
Thời gian công nhận gần nhất 07/07/2015
QĐ công nhận có hiệu lực đến 07/07/2020
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm 2015
Mức độ đạt chuẩn
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
992/QĐ-UBND