Tiểu học La Văn Cầu

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường Tiểu học La Văn Cầu
Đắk Bukso
Huyện Tuy Đức
Cấp học Tiểu học
Thời gian công nhận gần nhất 02/06/2017
QĐ công nhận có hiệu lực đến 02/06/2022
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm 2017
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)