MN Hoa Lan

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường MN Hoa Lan
Quảng Trực
Huyện Tuy Đức
Cấp học Mầm non
Thời gian công nhận gần nhất 11/05/2015
QĐ công nhận có hiệu lực đến 11/05/2020
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
656/QĐ-UBND