MN Hoa Pơ Lang

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường MN Hoa Pơ Lang
Đắk Buk So
Huyện Tuy Đức
Cấp học Mầm non
Thời gian công nhận gần nhất 18/11/2015
QĐ công nhận có hiệu lực đến 18/11/2020
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
1848/QĐ-UBND