MN Họa Mi

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường MN Họa Mi
Quảng Tâm
Huyện Tuy Đức
Cấp học Mầm non
Thời gian công nhận gần nhất 30/05/2018
QĐ công nhận có hiệu lực đến 30/05/2023
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
817/QĐ-UBND