THCS Đắk Buk So

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường THCS Đắk Buk So
Huyện Tuy Đức
Cấp học Trung học cơ sở
Thời gian công nhận gần nhất 05/11/2015
QĐ công nhận có hiệu lực đến 05/11/2020
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm 2015
Mức độ đạt chuẩn
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
1774/QĐ-UBND