THPT Trường Chinh

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường THPT Trường Chinh
Huyện Đắk R'lấp
Cấp học Trung học phổ thông
Thời gian công nhận gần nhất 15/08/2017
QĐ công nhận có hiệu lực đến 15/08/2022
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm 2017
Mức độ đạt chuẩn
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
1330/QĐ-UBND