MG Họa Mi

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường MG Họa Mi
Nam Dong
Huyện Cư Jút
Cấp học Mầm non
Thời gian công nhận gần nhất 10/01/2018
QĐ công nhận có hiệu lực đến 10/01/2023
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
48/QĐ-UBND