MG EaTling

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường MG EaTling
TT Eatling
Huyện Cư Jút
Cấp học Mầm non
Thời gian công nhận gần nhất 09/06/2009
QĐ công nhận có hiệu lực đến 09/06/2014
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
862/QĐ-UBND