MG Eapô

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường MG Eapô
Eapô
Huyện Cư Jút
Cấp học Mầm non Trung học phổ thông
Thời gian công nhận gần nhất 11/11/2017
QĐ công nhận có hiệu lực đến 11/11/2022
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
51/QĐ-UBND